24 órás játékok szabályzata

OKOSSZEPSEG s. r. o.  (Tolstého 5, Bratislava, 811 06, Slovenská republika) továbbiakban: „Szervező”, 24 órás nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez. 

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban az Instagrammal, azt az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így az Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. 

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. 

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket. 

1. A játék időtartama 

Az https://www.instagram.com/okosszepseg/ oldalon, sztoriban megjelölt pontos 24 órás időtartam.

2. A játék menete 

A Nyereményjáték az https://www.instagram.com/okosszepseg/ oldalon zajlik, és a játékban részt venni az ezen játékszabályzat linkjét megosztó sztoriban leírtak elvégzésével lehetséges.

A Szervező a játék időtartamának lezárulta után azok között, akik a megjelölt sztoriban kérteket teljesítették, véletlenszerű sorsolással sorsolja ki a nyertest.

A Szervező Instagram privát üzenetben értesíti a nyertest, sztoriban is megosztva, megjelölve a nyertest.

Az értesítést követően a nyertesnek 3 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni. A Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a nyertes Játékos részére. A nyeremény készpénzre nem váltható. Amennyiben a nyertes 3 naptári napon belül nem jelez vissza, nem jogosult a nyereményre.

A Résztvevő(k) személyazonosságának igazolására a Szervező személyazonosságot igazoló okirat bemutatását kérheti a nyertestől. 

Ha nem történik meg az adatszolgáltatás, akkor a nyertes Résztvevő elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertes Résztvevőt sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertes Résztvevőre. 

3. Részvételi jogosultság 

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes Instagram felhasználói fiókkal rendelkezik. 

4. A jogi út igénybevétele 

A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult. 

5. Egyéb rendelkezések 

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. 

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes Résztvevő által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel. 

6. Adatkezelési szabályok 

Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés: 

Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel.
Kezelt adatok köre: név – Instagram profil.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása. Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárulásának időpontjában törli. 

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy az OKOSSZEPSEG s. r. o.  mint adatkezelő az Ön nevét és Instagram profilját, mint személyes adatait kezelje. 

A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése: 

Adatkezelés célja: nyeremény eljuttatása a nyertes részére. 

Kezelt adatok köre: név, lakcím.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása. Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény átadását követően haladéktalanul törli.

A Résztvevő a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. 

A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az érintett lakóhelye szerint  illetékes törvényszék előtt pert indítani. 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el. 

Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevők személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. 

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. 

2022. 08. 17.